Opis

Projekt ENACT został utworzony w celu uspójnienia i standaryzacji europejskich i krajowych ram związanych ze szkoleniem i działaniem profesjonalistów związanych z efektywnością energetyczną budynków, ze względu na różnice, występujące obecnie między ramami prawnymi i technicznymi krajów europejskich i brak wspólnych wytycznych, określających, kto jest kim i czym się zajmuje w sektorze efektywności energetycznej.

ENACT opiera się na wynikach różnych inicjatyw na poziomie krajowym i europejskich, mających na celu uspójnienie profili zawodowych związanych z efektywnością energetyczną budynków, takich jaki inicjatywy BUILD-UP, stworzone w ramach programu IEE (Inteligentna Energia dla Europy, prowadzonego przez EACI - Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji).

Projekt ENACT ma na celu harmonizację i standaryzację na poziomie krajowym kształcenia i szkolenia zawodowego "managerów energetycznych", aby na poziomie europejskim zdefiniować  kompetencje i potrzeby w zakresie szkolenia nowych profesjonalistów (zgodnie z dyrektywami europejskimi dotyczącymi efektywności energetycznej budynków).

ENACT rozwiązuje problem dopasowywania umiejętności w pojawiającym się "zielonym" sektorze profili zawodowych audytora energetycznego.

Zgodnie z dyrektywami europejskimi dotyczącymi efektywności energetycznej budynków, ENACT ma na celu harmonizację i standaryzację na poziomie krajowym kształcenia i szkolenia zawodowego "audytorów energetycznych", aby na poziomie europejskim zdefiniować ich kompetencje i potrzebne szkolenia.

W szczególności, projekt ma na celu przyczynienie się do zdefiniowania i wdrażania wspólnych ram kwalifikacji zawodowych i kompetencji we wschodzącym dynamicznie sektorze rynku "zielonych" miejsc pracy w obszarze efektywności energetycznej budynków.

Działania

- Analiza istniejących szkoleń / kwalifikacji audytorów energetycznych - analiza krajowych / regionalnych przepisów, wprowadzających Dyrektywę UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, systemu kwalifikacji zawodowych i obowiązkowych szkoleń

- Analiza porównawcza - porównanie ram klasyfikacji krajowych i przygotowanie matrycy działań / sektorów / wiedzy / umiejętności / kompetencji różnych istniejących profili zawodowych

- Kompetencje i profil zawodowy audytora energetycznego ENACT – definicja kompetencji i zawodu

- Efekty kształcenia i program szkolenia na "audytora energetycznego ENACT" – definicja ECVET (Systemu punktów edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego) oraz zasobów edukacyjnych i materiałów

- Europejska i krajowa walidacja profilu zawodowego "audytora energetycznego ENACT" - jako wyszkolonego i wykwalifikowanego w określonym procesie szkolenia i kwalifikacji.

- System ICT (Technologii Informacyjnych i Informatycznych) - zaprojektowanie i stworzenie systemu modułów i narzędzi mających na celu weryfikację i realizację zdefiniowanych procesów szkolenia i kwalifikacji.

- Wydarzenia – organizacja 9 wydarzeń upowszechniających: dwa warsztaty w kraju każdego partnera oraz konferencja kończąca projekt, w celu promocji osiągniętych wyników  i wsparcia dialogu pomiędzy głównymi podmiotami rynku związanego z kształceniem zawodowym i efektywnością energetyczną oraz współdziałania z innymi realizowanymi inicjatywami krajowymi i europejskimi.